Reyveco Privacy

PRIVACY STATEMENT
REYVECO ENGINEERING BVBA

Dit privacy statement heeft als doel u correct te informeren aangaande de toepasselijke verwerking van persoonsgegevens door Reyveco Engineering Bvba - BE0501 719 533.

Artikel 1. Verantwoordelijke verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door REYVECO ENGINEERING BVBA, gevestigd te 9506 Geraardsbergen, Dekstraat 9A Bus 2 met als email : info@reyveco.be. Er is geen specifiek aangestelde data protection officer binnen de onderneming.

Artikel 2. Doelgroep

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van alle actieve en non-actieve klanten, tussenkomende partijen en authoriteiten, tussenkomende Rechtbanken, Hoven van Beroep, Vredegerechten, prospecten en/of of personen dewelke belangstelling hebben of hebben getoond voor de diensten van Reyveco Engineering Bvba.

Artikel 3. Type persoonsgegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen mogelijks door Reyveco Engineering Bvba verwerkt worden, afhankelijk van de relatie:

• Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), nationaal nummer, nummer identiteitskaart, geboortedatum, geboorteplaats, funktie inclusief diegene van desgevallende relaties

 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), fax en/of email
 • Gegevens werkgever(s)
 • Gegevens partijen, dienstverleners dewelke door uw werden aangesteld
 • Gegevens vertegenwoordigende raadslieden en bevoegde Rechtbanken, Hoven van Beroep, Vredegerechten
 • Bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), fax, e-¬‐mail), BTW-nummer, bankgegevens en ondernemingsnummer
 • Bouwtechnische gegevens toepasselijke projecten, karakteristieken technische installaties, meetstaten, bestekken, ramingsprijzen en alle andere relevante gegevens in expertisekader en/of in het kader van lopende projecten welke de aard van de opdracht dewelke aan Reyveco Engineering Bvba werd toevertrouwd ook is
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron.

Informatie afkomstig van derde partijen:

• Gegevens verstrekt door Rechtbanken, Hoven van Beroep, Vredegerechten, overige dienstverleners, architecten, studiebureaus, experten, authoriteiten en andere. Tevens alle er rechtstreeks en onrechtstreeks mee verbonden partijen en instellingen.

Artikel 4. Overdracht persoonsgegevens aan derden

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan raadslieden, authoriteiten, overheidsinstellingen, Rechtbanken, Hoven van Beroep en Vredegerechten
 • Aan onderaannemers, wanneer op hen beroep wordt gedaan om, namens Reyveco Engineering Bvba, bepaalde diensten uit te voeren (bv. call centers, reclamebureaus en andere)
 • Aan commerciële partners zodat commerciële aanbiedingen kunnen worden uitgestuurd eventueel op basis van uw marketing profiel
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen
 • Aan tussenkomende experten, raadgevers, studiebureaus, en alle andere aanverwante raadgevers
 • Aan door Reyveco Engineering Bvba aangestelde IT-dienstverleners.

Artikel 5. Overdracht persoonsgegevens buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar landen buiten de E.U. In dit geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Artikel 6. Toepasselijke bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de maximaal toegestane bewaringstermijn.

Artikel 7. Beveiliging persoonsgegevens

Reyveco Engineering Bvba doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn worden onvoorwaardelijk genomen. De beveiliging geschiedt met tussenkomst van een gespecialiseerde IT-dienstverlener.

Artikel 8. Doel gebruik persoonsgegevens evenals rechtsgrond voor deze verwerkingen

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving) en met als uiteindelijk doel:

 • Alle expertiseverrichtingen te kunnen vervullen
 • Alle vragen gesteld door Rechtbanken, Hoven van Beroep en Vredegerechten te kunnen beantwoorden
 • Alle aan Reyveco Engineering Bvba desgevallend toevertrouwde opdrachten als preventieadviseur, expert, veiligheidscoördinator en/of extern adviseur te kunnen vervullen
 • Alle vragen te kunnen behandelen wanneer Reyveco Engineering Bvba vragen wordt gesteld via website of per telefoon
 • Aangifte te kunnen doen bij diverse authoriteiten in het kader van een bouwproject
 • Om statische reden (consulteren website)

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving).

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw opdracht, klantenbeheer en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden en Gerechtsdeurwaarder).
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van gerechtvaardigd belang. Hierbij ziet Reyveco Engineering Bvba er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving).

 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
 • Om u te informeren over producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Reyveco Engineering Bvba onderworpen is (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

 • In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan Reyveco Engineering Bvba is onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Artikel 9. Aard rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht Reyveco Engineering Bvba te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet.

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kan u de verwerking van de persoonsgegevens middels eenvoudig verzoek beperken totdat het geschil is beslecht. Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens is eveneens van toepassing.

Artikel 10. Recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens.

U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing. Een eenvoudige email aan info@reyveco.be is daartoe voldoende.

Artikel 11. Uitoefening rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken gericht aan Reyveco Engineering Bvba, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en, gericht aan volgend adres:

9506 Geraardsbergen, Dekstraat 9A/2.

hetzij per email gericht aan volgend emailadres:

info@reyveco.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via: commission@privacycommission.be


PRIVACY STATEMENT
ADVIESBUREAU REYVECO BVBA

Dit privacy statement heeft als doel u correct te informeren aangaande de toepasselijke verwerking van persoonsgegevens door Adviesbureau Reyveco Bvba – BE0820 188 448.

Artikel 1. Verantwoordelijke verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ADVIESBUREAU REYVECO BVBA, gevestigd te 9506 Geraardsbergen, Dekstraat 9A Bus 1 met als email : info@reyveco.be.

Er is geen specifiek aangestelde data protection officer binnen de onderneming.

Artikel 2. Doelgroep

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van alle actieve en non-actieve klanten, tussenkomende partijen en authoriteiten, tussenkomende Rechtbanken, Hoven van Beroep, Vredegerechten (3 laatste enkel voor non-actieve), prospecten en/of of personen dewelke belangstelling hebben of hebben getoond voor de diensten van Adviesbureau Reyveco Bvba.

Artikel 3. Type persoonsgegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen mogelijks door Adviesbureau Reyveco Bvba verwerkt worden, afhankelijk van de relatie:

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), nationaal nummer, nummer identiteitskaart, geboortedatum, geboorteplaats, funktie inclusief diegene van desgevallende relaties
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), fax en/of email
 • Gegevens werkgever(s)
 • Gegevens partijen, dienstverleners dewelke door uw werden aangesteld
 • Gegevens vertegenwoordigende raadslieden en bevoegde Rechtbanken, Hoven van Beroep, Vredegerechten (3 laatste enkel voor non-actieve)
 • Bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), fax, e-¬‐mail), BTW-nummer, bankgegevens en ondernemingsnummer
 • Bouwtechnische gegevens toepasselijke projecten, karakteristieken technische installaties, meetstaten, bestekken, ramingsprijzen en alle andere relevante gegevens in expertisekader en/of in het kader van lopende projecten welke de aard van de opdracht dewelke aan Adviesbureau Reyveco Bvba werd toevertrouwd ook is
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron.

Informatie afkomstig van derde partijen:

 • • Gegevens verstrekt door Rechtbanken, Hoven van Beroep, Vredegerechten (3 laatstse enkel voor non-actieve), overige dienstverleners, architecten, studiebureaus, experten, authoriteiten en andere. Tevens alle er rechtstreeks en onrechtstreeks mee verbonden partijen en instellingen.

Artikel 4. Overdracht persoonsgegevens aan derden

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan raadslieden, authoriteiten, overheidsinstellingen, Rechtbanken, Hoven van Beroep en Vredegerechten (enkel voor non-actieve klanten)
 • Aan onderaannemers, wanneer op hen beroep wordt gedaan om, namens Adviesbureau Reyveco Bvba, bepaalde diensten uit te voeren (bv. call centers, reclamebureaus, specifieke dienstverlening met inbegrip van metingen en andere)
 • Aan commerciële partners zodat commerciële aanbiedingen kunnen worden uitgestuurd eventueel op basis van uw marketing profiel
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen
 • Aan tussenkomende experten, raadgevers, studiebureaus, en alle andere aanverwante raadgevers
 • Aan door Adviesbureau Reyveco Bvba aangestelde IT-dienstverleners.

Artikel 5. Overdracht persoonsgegevens buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar landen buiten de E.U. In dit geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Artikel 6. Toepasselijke bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de maximaal toegestane bewaringstermijn.

Artikel 7. Beveiliging persoonsgegevens

Adviesbureau Reyveco Bvba doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn worden onvoorwaardelijk genomen. De beveiliging geschiedt met tussenkomst van een gespecialiseerde IT-dienstverlener.

Artikel 8. Doel gebruik persoonsgegevens evenals rechtsgrond voor deze verwerkingen

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving) en met als uiteindelijk doel:

 • Alle opdrachten te kunnen vervullen
 • Alle vragen gesteld door Rechtbanken, Hoven van Beroep en Vredegerechten te kunnen beantwoorden (enkel non-actieve klanten)
 • Alle aan Adviesbureau Reyveco Bvba desgevallend toevertrouwde opdrachten te kunnen vervullen
 • Alle vragen te kunnen behandelen wanneer Adviesbureau Reyveco Bvba vragen wordt gesteld via website of per telefoon
 • Aangifte te kunnen doen bij diverse authoriteiten in het kader van een bouwproject
 • Om statische reden (consulteren website).

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw opdracht, klantenbeheer en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden en Gerechtsdeurwaarder).
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van gerechtvaardigd belang. Hierbij ziet Adviesbureau Reyveco Bvba er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
 • Om u te informeren over producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Adviesbureau Reyveco Bvba onderworpen is (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

 • • In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan Adviesbureau Reyveco Bvba is onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Artikel 9. Aard rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht Adviesbureau Reyveco Bvba te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet.

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kan u de verwerking van de persoonsgegevens middels eenvoudig verzoek beperken totdat het geschil is beslecht. Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens is eveneens van toepassing.

Artikel 10. Recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens.

U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing. Een eenvoudige email aan info@reyveco.be is daartoe voldoende.

Artikel 11. Uitoefening rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken gericht aan Adviesbureau Reyveco Bvba, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en, gericht aan volgend adres:

9506 Geraardsbergen, Dekstraat 9A/1.

hetzij per email gericht aan volgend emailadres:

info@reyveco.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via: commission@privacycommission.be

Adviesbureau Reyveco® Bvba
Vloerzegemstraat 12 • 9506 Geraardsbergen
© 2012 Adviesbureau Reyveco® bvba - Privacy